Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

História cykloklubu

Začiatky a založenie Cykloklubu

Začiatky cykloklubu sa datujú do roku 1997. Aj keď i pred rokom 1997 existovali sporadicky cyklotúry pre menšie skupiny na pôde SLOVNAFT, a.s. organizované hlavne sekciou cykloturistiky Klubu turistov. Spomeniem aspoň najznámejšiu cykloakciu Passau – Bratislava. Až rok 1997 však možno považovať za prelomový, kedy skupina nadšencov cykloturistiky v ZO Technických športov Slovnaft začala organizovať cykloturistické podujatia systematicky pre široký okruh cyklistov a s perspektívou neskôr založiť samostatný cykloklub. Rozhodujúcim medzníkom bolo, keď po tzv. nultom ročníku cyklotúry do Vojky organizačný štáb na svojom prvom zasadnutí dňa 29.10.1997 pod vedením Františka Virága v zložení: Karol Morár, Pavel Jabúrek, Ivan Beňačka, Ján Luchava,Štefan Šimončič, Vladimír Kaláb , M. Zúbek a Ladislav Zvada organizačne začali pripravovať 1. ročník akcie, "Vítanie jari“ Bratislava –Vojka a späť, na termín 25.04.1998. Podujatia konaného pre širokú cykloturistickú obec sa zúčastnilo dovtedy nevídaných 180 cyklistov, čo potvrdilo stúpajúci záujem o cykloturistiku. Na podujatí boli usporiadané športové súťaže v streľbe zo vzduchoviek a ďalšie. Aj druhé podujatie pod názvom ,,Na bicykli do Chtelnice“ konané 12. a 13. septembra 1998 možno považovať za pamätné. Nezmazateľné sú spomienky, keď s nepriazňou počasia bojovala takmer stovka nadšených cyklistov. Nasledujúci rok bolo okrem 2. ročníka ,,Vítania jari“ Bratislava –Vojka a späť, zorganizované v termíne 4. a 5. 9. 1999 dvojdňové podujatie Bratislava - Šamorín – Senec, Slnečné jazerá, ktoré sa konalo ešte päť rokov a na tomto sa od začiatku zúčastňovalo až 110 cyklistov.

Úspešnosť týchto podujatí urýchlilo založenie CYKLOKLUBU ZO TŠ SLOVNAFT. Tieto aktivity dostali novú podobu, keď bol na Valnom zhromaždení 3. decembra 1998 založený Cykloklub ako organizačná súčasť ZO technických športov Slovnaft. Prvým predsedom bol zvolený František Virág. Prvý Výkonný výbor bol zvolený v zložení: predseda František Virág, členovia: Štefan Oravec, Ján Luchava, Ladislav Zvada (hospodár), Miroslav Sedláček, Vladimír Kaláb, Štefan Šimončič, Imrich Tatiersky a Ľudovít Blahuta. Títo ľudia stáli pri zrode cykloklubu, ktorí, ako aj ďalší ich nasledovníci sa vo svojom voľnom čase obetavo venovali práci pri organizovaní cyklistických podujatí a tak sa zaslúžili o to, že cykloturistika ako voľnočasová aktivita našla veľa ďalších priaznivcov a naplnila cieľ prispieť k rozvoju pohybovej aktivity, podporiť záujem o ochranu životného prostredia, poznávanie prírody a kultúrnych pamiatok a v neposlednom rade v nadväzovaní priateľských vzťahov.

Ako to bolo s cykloturistikou ďalej

V úvode roku 2000 na marcovej výročnej schôdzi došlo po odstúpení prvého predsedu k zmenám zloženia výkonného výboru. Výkonný výbor bol zvolený v zložení: predseda Ladislav Zvada, členovia: Ján Luchava (podpredseda), Štefan Oravec, Miroslav Sedláček, Vladimír Kaláb, Alena Mrvová (tajomník) a Milan Hambálek. Členská základňa pozostávala zo 47 členov - výhradne zamestnancov SLOVNAFT, a. s.

V tomto zložení pracoval výkonný výbor až do roku 2005, kedy namiesto Vladimíra Kalába (následkom zmeny zamestnania) bol do výboru zvolený Ladislav Olle.

Od roku 2001 si trúfame do zahraničia a prvá zahraničná cyklotúra smerovala do Chorvátska Tučepi-Hvar s CK Tiptour. Túto novú aktivitu po prvýkrát zorganizovala Alena Mrvová, ktorá zorganizovala následne aj niekoľko ďalších cyklozájazdov.

Neskôr sa uskutočnili cyklotúry na Hvar(2x),Elbu(3x), Brač(2x), Pag, do Francúzska na Port Grimon, do Dánska na ostrov Bornholm a zatiaľ najväčšia v roku 2006 na Korziku, ktorej sa zúčastnilo rekordných 64 cykloturistov Cykloklubu APOLLO. Na tejto akcii ako aj v rade ďalších uvedených zahraničných cyklozájazdov sa podieľal najvýznamnejšie Ladislav Olle a to jednak pri organizovaní, navrhnutí jednotlivých cyklistických trás ako aj v zabezpečovaní pri jazde v peletóne. Zahraničné cyklotúry získali veľký záujem tak aj v roku 2007 sú naplánované cyklotúry na Sardíniu a ostrov Cres.

Založenie cykloklubu pod súčasným názvom CYKLOKLUB APOLLO

Dňa 18.11.2005 sa zišlo na Valnom zhromaždení vyše 120 nadšencov, aby v organizovaní cykloturistiky dali novú formu, ktorá predstavovala nový impulz v rozvoji cykloturistiky v podobe novozaloženého Cykloklubu APOLLO, ktorý je súčasťou Združenia klubov APOLLO. Náš cykloklub je dobrovoľným združením cyklistov z radov zamestnancov SLOVNAFT, a.s. ktorý je súčasťou skupiny MOL, ich rodinných príslušníkov ako aj všetkých ostatných priaznivcov a priateľov so záujmom rozvíjať cykloturistiku.

Urobili sme rozhodnutie, že sa staneme otvoreným klubom. Potešil nás veľký záujem o členstvo v našom klube Cykloklub APOLLO, ktorý sa stal skutočne masovou organizáciou. Dnes má jeho základňa 153 členov.

Zvolený bol výkonný výbor v zložení: predseda Ladislav Zvada, podpredseda František Virág, Ladislav Olle, Ján Luchava, Milan Hambálek, Alena Mrvová, Gabriela Poláková, Ladislav Mrovka.

Tieto zmeny mali vplyv na náročnosť organizovania podujatí a riadenia činnosti, čo prinieslo aj vyššie nároky na členov výkonného výboru a organizátorov jednotlivých akcií. Zvládnutie tohto v náročnejších podmienkach preukázalo životaschopnosť cykloklubu, organizátorov podujatí a členov výkonného výboru. Noví členovia, medzi ktorými sa našlo niekoľko výrazných individualít, priniesli nový impulz v rozvoji cykloturistických aktivít a svojou osobnou angažovanosťou prispeli k rozšíreniu ponuky o nové príležitosti na cykloturistiku, za čo im patrí uznanie. Menovite spomeniem: Gabika Poláková, Ladislav Olle, Pavol Brutenič a ďalší.

Významným prínosom bolo vytvorenie cyklostránky www.cykloapollo.sk. Na jej vytvorení má zásluhu Karol Kováč. Jej kvalitu dokumentuje aj vysoká návštevnosť. Okrem toho informácie o našom klube nájdu zamestnanci SLOVNAFT, a.s. na MOL Group Common INTRANET PORTAL (CIP) na stránke ZKA, ktorú má na starosti Alena Mrvová ml.

V internetovom hlasovaní bolo prijaté logo Cykloklubu APOLLO, ktorého víťazný autor je Kornel Kabele. Na Výročnej členskej schôdzi dňa 10.11.2006 bol zvolený výkonný výbor v zložení: predseda Ladislav Zvada, podpredseda Ladislav Mrovka, členovia: Ladislav Olle, Ján Luchava, Milan Hambálek, Alena Mrvová, Gabriela Poláková. Hospodárom sa stala Nataša Stieglerová a predsedom revíznej komisie František Virág.

Veľmi významným historickým medzníkom sa stalo rozhodnutie o zaregistrovaní Cykloklubu APOLLO ako Občianskeho združenia, ktoré sa stalo skutkom dňom 29.11.2006.

Ako cykloklub žije teraz - naše obľúbené akcie

Predovšetkým je potrebné menovať Cyklotúru Bratislava - Moravský Svätý Ján, na ktorej sa zúčastňuje 70 až 80 cyklistov. V rámci tejto niekoľkodňovej cyklotúry sú usporiadané túry na Južnú Moravu do Ledníc, na Pohansko, do Hodonína a Cyklotúra na Bradlo. Ďalej je to Cyklotúra do Vojky ,,Vítanie jari“, Cyklotúra Okolo Tatier, Devínska 37 mnohé cyklotúry do Rakúska, cyklotúra Passau – Bratislava, v roku 2007 najvýznamnejšia akcia od prameňa Dunaja SCHWARZWALD do Passau. Tieto i mnohé ďalšie máme každoročne zaradené v Kalendári plánovaných akcií. Okrem toho mal klub pravidelne, hlavne v zimnom období každý druhý utorok klubový deň, kde sa členovia pravidelne stretávajú a pripravujú cykloakcie.

Cykloklub APOLLO zabezpečil pre svojich členov klubové cyklistické dresy. Zvolili sme kombináciu troch farieb: biela ,červená, modrá s logom Cykloklubu APOLLO, SLOVNAFT, a.s. a Heinekenu, a. s.

V záujme splnenia svojho poslania spolupracuje cykloklub s ďalšími klubmi v rámci Združenia klubov APOLLO, osobitne s Klubom turistov a s organizáciami, klubmi a združeniami príbuzného zamerania, z ktorých je treba predovšetkým menovať Cykloklub Bernard Slovakia. Veľmi dobrá je spolupráca s fy Heineken Slovakia, a.s.

Dňa 3. decembra 2008 budeme oslavovať 10. ročné jubileum vzniku cykloklubu tak si je len potrebné zaželať všetko dobré do ďalšej etapy.

Autor článku Ladislav Zvada, predseda Výkonného výboru Cykloklubu APOLLO ďakuje všetkým za podnetné pripomienky a spoluprácu pri napísaní článku.

V Bratislave dňa 17.4.2007

História CYKLOKLUBU APOLLO - obdobie 2007 až 2017


Toto obdobie je potrebné rozdeliť do dvoch častí. V prvom období v  rokoch 2007- 2010 výkonný výbor pracoval v starom zložení. Boli zorganizované okrem tradičných klubových akcii aj viaceré atraktívne domáce akcie a cyklozájazdy: Cyklotúra Bratislava Komárno Štúrovo – Szentendre,Okolo Tatier, Cyklozájazdy na Korziku 2krát do Čiertnej Hory na Igalo, Chorvátsko na Peliešac a ostrov Rab, Južné Čechy – do Prachatíc, Jazerá Soľnej komory - Salzkammergut, cyklotura Passau – Bratislava, Česko-sasské švajčiarsko (2krát), Cyklozájazd južné Taliansko na polostrov Gargáno.

Na výročnej schôdzi v roku 2010 došlo k výraznej zmene v zložení Výkonného výboru. Do novozvoleného výkonného výboru boli zvolení predseda Ladislav Zvada, Eva Brunnerová, Milan Hambálek, Karol Bučič, Gabriela Bruteničová, Hana Majerčinová a Alexander Šepták. Čestným predsedom sa stal František Virág.
Neskôr na základe vlastného rozhodnutia nekandidovať prestala byť členkou Gabriela Bruteničova a z dôvodu úmrtia opustili nás Hanka Majerčinova a Alexander Šepták. Novým administrátorom webstránky sa stal Peter Kincel.
Bez nadsázky je možné tvrdiť, že v období 2011 až 2017, aj napriek výraznej zmene v zložení výkonného výboru, cykloklub po organizačnej stránke a pestrej ponuke aktivít aj naďalej pokračuje v trende, ktorý mal v predchádzajúcich obdobiach. Nesmieme zabudnúť, že Hanka Majerčinova zorganizovala Cykloturu v okolí Skalice a Alexander Šepták na Zemplínsku Šíravu
Cykloklub zásluhou Ladislava Zvadu zorganizoval viaceré zahraničné zájazdy do Talianska, dva krát do Toskánska, ďalej do Campanie – Paestum, oblasť Terracciny, na východné pobrežie do Sirola – Numany a severnej časti pri Terste do Monfalcone a Slovinska, ďalej do Chorvátska  a to 3krát do Tribuni, Filip-Jakob, na ostrov Vir a do Českého raja. Okrem týchto akcií je treba osobitne vyzdvihnúť zorganizovanie cyklotúry na Dánske ostrovy, Rujanu a Usedon.
Cyklo putulky zorganizoval Juraj Kostický a to: Turčianskou záhradou, Podél Bečvy, Krajinou Hontu, Okolo Poľany, Krásna nad Kysucou do Bardejova, Hrady Novohradu, ktoré treba hodnotiť vysoko pozitívne. 
Veľké ďakujem patrí aj nášmu Jankovi Borbuliakovi, bez ktorého pomoci so zabezpečovacím vozidlom, by cesty boli nemohli niektorí absolvovať. 
Potrebné je spomenúť zorganizovanie cyklotúry Okolo Třebone 2krát a Južných Čiech Prachatice, ktoré zorganizoval Milan Hambálek , na Balaton vďaka Angeliky Ďurovje a do Jeseníkov 2krát Karolom Bučičom.Veľkú odozvu mali a cyklotúry v do Patiniec (2X) a okolia zorganizované Františkom Viragom a tradičnej akcii do Moravského Svätého Jána zorganizovaná Ladislavom Zvadom.
Nakoniec je treba vyzdvihnúť zorganizovanie vysokej účasti nášho Cykloklubu APOLLO na 50-tom ročníku Okolo Tatier v roku 2017, v počte 50 účastníkov, ktorý zorganizoval Organizačný štáb.
Okrem týchto akcii boli pripravené množstvo jednodňových, už tradičných, klubových akcií.
Záverom je treba poďakovať predovšetkým organizátorom jednotlivých akcií, členom výkonného výboru, adminovi našej web stránky Petrovi Kincelovi a Nataše Štieglerovej za nemalú prácu pri účtovníctve. 
20-te výročie Cykloklubu APOLLO predstavuje určite výrazný medzník v živote cykloklubu. Je potrebné predovšetkým bilancovať, zaspomínať a veriť, že tento úspešný príbeh neskončil, ale bude pokračoval ďalej.Dňa 24.novembra 2017 sa uskutočnila slávnostná výročná schôdza k 20.výročiu založenia cykloklubu, na ktorej boli ocenení zakladatelia, sponzori a viacnásobný organizátori podujatí.
24.11.2017   Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj