pocasie_sme pocasie_shmu
Starý WEB
titl_n2
Návštevy
Dnes: 36
Tento mesiac: 5517
Spolu: 439563

Plán akcií na rok 2021

Plán akcií na rok 2021

http://cykloapollo.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/268777Plan_na_rok_2018.png
  • 0

Pravidlá rezervácie zájazdov

Pravidlá rezervácie zájazdov a organizovania akcií Cykloklubom APOLLO

 

Organizovanie malých komunitných športových podujatí (t.j. klubové akcie určené pre členov klubu) je vyňaté z pôsobnosti zákona č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnosť od 11.1.2014. Organizovanie klubových akcii sa  riadi iba vnútornými predpismi klubu a všeobecnými právnymi predpismi (Občiansky zákonníkZákonník prácePriestupkový zákonTrestný zákonZákon o športe a pod.) .

 

1. Nahlasovať sa na zájazdy je  možné u organizátorov podujatia osobne, telefonicky resp. elektronickou poštou.

 

2..Informácia o akcii a propozície  organizátor uverejnení  na stránke www.cykloapollo.sk

 

3. Termín vyplatenia zálohy, ako aj doplatok celej čiastky bude stanovený organizátorom podujatia. Ak v stanovených termínoch nedôjde k zaplateniu  zo strany prihláseného, ktorý si rezervoval  miesto, organizátor ponúkne zájazd ďalšiemu prihlásenému .

 

4. Organizátor podujatia  uprednostňuje pri  obsadzovaní účastníkov, ktorí sú:

aktívnych členov cykloklubu APOLLO, ktorí  svojou angažovanosťou prispievajú k zabezpečovaniu jednotlivých cyklistických podujatí a iniciatívne sa podieľajú na činnosti klubu.

V prípade že sa podujatie neobsadí členmi klubu môže sa obsadiť aj nečlenom cykloklubu pričom  poplatok na dotovaných podujatiach si ostatní účastníci  hradia v plnej výške.

Výkonný výbor má právo zasiahnuť do obsadzovania zájazdov a kontroluje  financovanie cyklozájazdov.

 

5.Organizátor podujatí predkladá na zasadnutiach Výkonného výboru Cykloklubu informáciu o stave a príprave podujatia a zoznamu účastníkov.

Po ukončení akcie organizátor predkladá informáciu o uskutočnenej akcii Výkonnému výboru. Výkonný výbor rieši oprávnenosť sťažnosti účastníkov zájazdu. Podmienka je písomná forma doručenia sťažnosti.

 

6. Stornopoplatky. Po zaplatení poplatku  je možné vrátenie  platby v prípade, že bude v dostatočnom predstihu pred termínom nástupu oznámená neúčasť na podujatí organizátorovi a existuje náhradník namiesto riadneho účastníka. Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže zúčastniť akcie bez možnosti akceptácie zmeny počtu zúčastnených znáša stornopoplatky (aj vrátenie dotácie klubu) v prípade, že si nenájde náhradníka. V prípade  podujatia organizovaného prostredníctvom Cestovnej kancelárie (CK) bude sa postupovať o výške a lehotách  stornopoplatku podľa pravidiel CK.

 

7. Organizátor resp. vedúci akcie: nesie zodpovednosť za priebeh akcie po organizačnej stránke v zmysle Stanov Cykloklubu APOLLO IV. odsek D. Zabezpečuje spravidla pobyt (určuje rozdelenie  ubytovania),dopravu (spravidla určí zasadací poriadok), propozície akcie (navrhne trasy), spracuje zoznam účastníkov s dôležitými kontaktmi a prezenčnú listinu, informuje účastníkov v dostatočnom časovom predstihu  o podmienkach, za ktorých sa akcia koná.

Účastníci sú povinní dodržať propozície a pokyny vedúceho a všetky ustanovenia Stanov Cykloklubu APOLLO v odseku III.B článku 2.

Vlastný program účastník oznámi najneskôr deň dopredu organizátorovi.

 

8. Pravidlá rezervácie zájazdov a organizovania  akcii Cykloklubom APOLLO boli prijaté na základe uznesenia výročnej členskej schôdzi (VČS) dňa 11.10.2006 a boli upresnené na VČS dňa 9.1.2015.


Pravidlá platia na dobu neurčitú.

Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO

V Bratislave, dňa .28.1.2015.

 
Cykloakcie a podujatia
apríl 2021
Ne Po Ut St Št Pi So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Vyhľadávanie